ZAPISZ SIĘ

ORGANIZATOR

1. Głównymi Organizatorami, pomysłodawcami oraz wykonawcami Warsztatów PoluZONE są Fabryka Talentów z Jaworzna, Fundacja Przy Sobie i Fundacja Artystów Niezależnych, a współorganizatorzy to Katowice Miasto Ogrodów oraz Akademia Muzyczna w Katowicach. 

2. Organizator zaprasza do uczestnictwa dorosłych i młodzież, na co najmniej średnio zaawansowanym poziomie gry na instrumencie/śpiewu, zainteresowanych wzajemną wymianą doświadczeń, edukacją z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych oraz zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami i artystami.

3. Prowadzący Warsztaty: Zespół Poluzjanci w składzie: Kuba Badach - wokal, Piotr Żaczek - gitara basowa, Robert Luty - perkusja, Grzegorz Jabłoński - instrumenty klawiszowe, Marcin Mały Górny - studio i instrumenty klawiszowe, gościnnie Damian Kurasz - Gitara

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego warsztat, w sytuacji nieprzewidzianej, niezależnej od Organizatora. 

 

CZAS I MIEJSCE

1. Warsztaty odbędą się w dniach 16 do 19 lipca 2024 roku w Katowicach.

2. Zajęcia z wykładowcami odbywać się będą w wyznaczonych przez Organizatora miejscach na terenie miasta Katowice.

3. Ostatniego dnia warsztatów odbędzie się koncert finałowy z udziałem Uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu warsztatów lub ich odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć, takich jak zwiększenie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i innymi sytuacjami niezależnymi od Organizatora.

 

CELE WARSZTATÓW

1. Wymiana doświadczeń i integracja środowiska instrumentalistów i wokalistów.

2. Umożliwienie Uczestnikom Warsztatуw udziału w zajęciach prowadzonych przez najlepszych polskich muzyków.

3. Edukacja z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych, zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń, rozwój techniki wokalnej, gry na perkusji, instrumentach klawiszowych,  interpretacji stylów muzycznych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 1 kwietnia 2024 r.

2. Aby wziąć udział w Warsztatach PoluZONE należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.poluzone.pl.

3. O przyjęciu na Warsztaty PoluZONE decyduje kolejność zgłoszeń oraz informacje podane przez Uczestnika w formularzu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w formularzu.

5. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową o zakwalifikowaniu się na Warsztaty i może wуwczas dokonać potwierdzenia rezerwacji miejsca.

6. W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zadatku 499 zł w terminie do 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach.

7. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny.

9. W warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe (tzn. bez oznak aktywnej infekcji bakteryjnej lub wirusowej, takich jak kaszel, gorączka, bуl gardła, katar itd.) 

 

PŁATNOŚCI

1. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

2. Całościowy koszt zajęć warsztatowych wynosi 1679 zł od osoby.

3. Koszt Warsztatów nie pokrywa noclegów i wyżywienia.

4. Uczestnik powinien dokonać wpłaty pozostałej części kwoty, tj. 1180 zł. do 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości kwoty w ramach potwierdzenie rezerwacji miejsca i niezwłoczne przesłanie potwierdzenia wpłat na adres mailowy info@poluzone.pl

5. Wpłaty należy dokonać na rachunek według wskazań Organizatora po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Warsztaty.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach PoluZONE jest możliwa najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. W takim przypadku Organizator zwraca całą wpłaconą przez Uczestnika kwotę przelewem na konto, z którego została dokonana wpłata. Rezygnacja jest przyjmowana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w postaci wypełnionego formularza rezygnacji, który można uzyskać drogą mailową.

7. W przypadku rezygnacji z Warsztatуw PoluZONE w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatуw, Organizator zwraca kwotę powyżej 449 zł zadatku, który nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator nie zwraca Uczestnikowi kwoty za niewykorzystane zajęcia.

9. W przypadku gdy Warsztaty PoluZONE nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wуwczas Organizator zwraca Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę. 

 

GRUPY I ZAJĘCIA

1. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, z których każda będzie miała zajęcia z wybranym Prowadzącym. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach MASTERCLASS z zespołem Poluzjanci oraz dodatkowych wydarzeniach zorganizowanych w ramach Warsztatów.

2. Warsztaty mają charakter zespołowy. Podczas warsztatów nie przewiduje się indywidualnych, zamkniętych konsultacji z Prowadzącymi, a większość zajęć odbywa się wspólnie, ze wszystkimi uczestnikami i Prowadzącymi. Wyjątkiem są zajęcia wokalne, gdzie Uczestnicy mogą zarezerwować 30 minutową konsultację indywidualną z Kubą Badachem. Konsultacja jest otwarta dla innych Uczestników. 

3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do wiadomości Uczestników mailem od Organizatora, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów PoluZONE.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania harmonogramu.

5. Oprócz zajęć w grupach z Prowadzącymi Organizator przewiduje dodatkowe zajęcia, w formie master class, jam sessions, koncertów towarzyszących itd.

6. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi zaplecza technicznego.

7. Uczestnik ma obowiązek należytego zadbania o sprzęt zapewniony mu przez Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora oraz do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach Warsztatów PoluZONE.

2. Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Prowadzącego oraz członków grupy osób uczestniczących w zajęciach.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji oraz zwrócenia szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z wytycznymi dotyczącymi aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

4. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.

5. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

6. Koszty szkód poczynionych przez Uczestnika pokrywa Uczestnik lub jego Opiekun Prawny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osуb zachowujących się niestosownie/nieprzestrzegających regulaminu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących.

8. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin warsztatów

X Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne PoluZONE

Patronat medialny

Partnerzy

Sponsorzy

Organizatorzy

Copyright © 2024 PoluZone